Voorwaarden

Algemene Dienstverleningsvoorwaarden

1.        Algemeen
2.        Grondslagoffertes
3.        Uitvoering van de overeenkomst
4.        Contractsduur/Uitvoeringstermijn
5.        Wijziging van de opdracht/Meerwerk
6.        Geheimhouding
7.        Intellectuele eigendom
8.        Opzegging
9.        Gebreken; klachttermijnen
10.      Tarieven en kosten van de opdracht
11.      Betalingsvoorwaarden
12.      Aansprakelijkheid
13.      Overmacht

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen AMananagement en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Grondslagoffertes

Offertes van AMananagement zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft AMananagement het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand wanneer AMananagement binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.

 

3.1. Uitvoering van de overeenkomst

AMananagement zal door haar te verrichten diensten/verplichtingen naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2. Leveren van informatie/medewerkers door opdrachtgever

Om de uitvoering van opdrachten goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die AMananagement nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van AMananagement betrokken zullen zijn.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of middelen niet tijdig aan AMananagement zijn verstrekt, heeft AMananagement het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

AMananagement is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat AMananagement is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

3.3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken van derden of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door AMananagement geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

AMananagement kan in overleg met de opdrachtgever de inzet van de adviseur(s) wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de verrichten adviesdiensten niet verminderen. Een wijziging van adviseur(s) kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met AMananagement plaatsvinden.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan AMananagement de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Contractsduur/Uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever AMananagement derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5. Wijziging van de opdracht/Meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal AMananagement dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal AMananagement de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht (schriftelijk) aan de opdrachtgever worden bevestigd.

6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of dit voortvloeit uit de aard van de opdracht.

7. Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt AMananagement zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door AMananagement verstrekte stukken als rapporten, adviezen ontwerpen, schetsen, modellen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AMananagement worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

AMananagement behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen.

In geval van tussentijdse opzegging heeft AMananagement naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met in achtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

9. Gebreken; klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij AMananagement.

Indien een klacht gegrond is zal AMananagement de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is zal AMananagement slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

10. Tarieven en kosten van de opdracht

De tarieven en de daarop gebaseerde kostenraming in de offerte zijn inclusief reisuren, tenzij anders is aangegeven. Reis en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten worden afzonderlijk berekend. Voor reiskosten wordt het tarief van 0,40 eurocent per kilometer in rekening gebracht.

Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die AMananagement noodzaakt tariefaanpassing of aanpassingen van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AMananagement, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Indien AMananagement met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is AMananagement niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

11. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan AMananagement met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbaren facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van AMananagement, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van AMananagement beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van AMananagement of haar leidinggevende ondergeschikten.

13. Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van AMananagement opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AMananagement niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Indien AMananagement bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.